חיפוש
×

הירשם

השתמש בחשבון הפייסבוק שלך להרשמה מקוצרת

או

צור חשבון חדש בשוונג

משתמש רשום? כניסה!
×

כניסה

היכנס באמצעות חשבון הפייסבוק

או

עדיין לא נרשמת? הירשם!
×

הירשם

השתמש בחשבון הפייסבוק שלך להרשמה מקוצרת

או

כניסה

היכנס באמצעות חשבון הפייסבוק

דף הבית של Shvoong>משפטים ופוליטיקה>חוק פיצויי פיטורין- סעיף 14 סיכום

חוק פיצויי פיטורין- סעיף 14

סיכום מאמר   מאת:CLEARURMIND     מחבר : CLEARURMIND
ª
 
להלן יובא הסבר לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין.
ס'' 14 לחוק קובע כדלקמן : "תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה והרווחה במידה ואושר." ס'' 14 לחוק קובע שני מקרים בהם תשלומי המעסיק לקופת תגמולים,קרן פנסיה וכיוצ"ב, יהוו תחליף לחבותו לפיצויי פיטורין לעובד.
מקרה ראשון - בהסכם קיבוצי החל על העובד והמעביד והקובע שהתשלום הנ"ל פוטר את המעביד כאמור.
מקרה שני – בדרך של אישור שר התמ"ת (לשעבר שר העבודה והרווחה).
מטרתו של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים : במקרים שבהם מתקיים הסכם קיבוצי , או צו של שר התמ"ת כאמור, מטרת הסעיף היא למנוע נטל פיצויים כפול על המעסיק וזכיה כפולה בפיצויי פיטורים ע"י העובד.
המעביד אינו פוטר עצמו מתשלום פיצויי הפיטורים, בעצם תשלומיו לקופת תגמולים או לקרן פנסיה וכו''. הסעיף יתקיים רק כאשר שהתשלום הנ"ל נקבע כפוטר אותו (את המעסיק) בהסכם קיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או שהתשלום אושר בצו ע"י שר התמ"ת ובמידה שאושר

להלן יפורטו התנאים לקיומו של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין:
"בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים,...אני מאשר כי תשלומים ששילם מעביד ... בעד עובדו לפנסיה מקיפה בקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (להלן - קרן פנסיה), או לביטוח מנהלים הכולל אפשרות לקצבה או שילוב של תשלומים לתוכנית קיצבה ולתוכנית שאינה לקיצבה בקופת ביטוח כאמור (להלן - קופת ביטוח), לרבות תשלומים ששילם תוך שילוב של תשלומים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח בין אם יש בקופת ביטוח תוכנית לקיצבה ובין אם לאו, (להלן - תשלומי המעביד), יבואו במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד האמור בגין השכר שממנו שולמו התשלומים האמורים ולתקופה ששולמו (להלן - השכר המופטר), ובלבד שנתקיימו כל אלה : (1) תשלומי המעביד (א) לקרן פנסיה אינם פחותים מ- 14.33% מן השכר המופטר או 12% מן השכר המופטר אם משלם המעביד בעד עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם העובד בשיעור של 2.33% מן השכר המופטר. לא שילם המעביד בנוסף ל- 12% גם 2.33% כאמור, יבואו תשלומיו במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד, בלבד; (ב) לקופת ביטוח אינם פחותים מאחד מאלה: (1) 13.33% מן השכר המופטר, אם משלם המעביד בעד עובדו. בנוסף לכך גם תשלומים להבטחת הכנסה חודשית במקרה אובדן כושר עבודה, בתכנית שאישר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בשיעור הדרוש להבטחת 75% מן השכר המופטר לפחות או בשיעור של 2.5% מן השכר המופטר, לפי הנמוך מביניהם (להלן - תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה); (2) 11% מן השכר המופטר, אם שילם המעביד בנוסף גם תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה, ובמקרה זה יבואו תשלומי המעביד במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד, בלבד; שילם המעביד נוסף על אלה גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם העובד בשיעור של 2.33% מן השכר המופטר, יבואו תשלומי המעביד במקום 100% פיצויי הפיטורים של העובד. (2) לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת ביצוע תשלומי המעביד נערך הסכם בכתב בין המעביד לבין העובד ובו - (א) הסכמת העובד להסדר לפי אישור זה בנוסח המפרט את תשלומי המעביד ואת קרן הפנסיה וקופת הביטוח, לפי הענין; בהסכם האמור ייכלל גם נוסחו של אישור זה; (ב) ויתור המעביד מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כתוך תשלומיו, אלא אם כן נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 או 17 לחוק ובמידה שנשללה או שהעובד משך כספים מקרן הפנסיה או מקופת הביטוח שלא בשל אירוע מזכה; לעניין זה, "אירוע מזכה" - מוות, נכות או פרישה בגיל שישים או יותר. (3) אין באישור זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויי פיטורים לפי החוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה, בגין שכר שמעבר לשכר המופטר. הודעה על ביטול אישורים ועל שמירת תוקף אישורים (י"פ 5075 התשס"ב, 2367) (1) כל אישור לפי סעיף 14 לחוק שניתן למעביד או לקבוצת מעבידים (להלן – אישור פרטני) עד יום ו'' בתמוז התשנ"ח (30 ביוני 1998), מועד פרסומו של האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופות ביטוח במקום פיצויי פיטורים בטל מיום כ"א בניסן התשס"ב (1 ביוני 2002) (להלן – המועד הקובע), לגבי כל עובד שעד למועד הקובע לא פעל המעביד בהתאם לאמור באישור הפרטני. (2) כל אישור פרטני, כוחו יפה גם אם חל שינוי בזהות קופת הגמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאליה הועברו התשלומים לפי תנאי אישור כאמור, לאחר יום כ"א בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995). מאז חקיקתו של חוק פיצויי פיטורים ועד לפרסומו של צו זה (30.6.1998), היה צורך לקבל את אישור השר לכל הסדר קיבוצי (להבדיל מהסכם קיבוצי) או חוזה עבודה אישי, שענינם תשלום לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים, הבא במקום פיצויי פיטורים.
קורא/ת יקר/ה, אנא זכור לדרג מאמר זה. תודה
פורסם ב-: 01 אוגוסט, 2007   
דרגו את הסיכום : 1 2 3 4 5
  1. ענה   שאלה  :    האם מי שיוצא לפנסיה רפואית זכאי גם לפיצויים מלבד הפנסיה החודשית ? צפה בהכל
  1. ענה   שאלה  :    האם במקרה בו העובד מתפטר, מלבד התגמולים בפנסיה חובה שמגיעים לעובד האם גם הפיצויים שהופרשו לקרן פנסיה מגיעים לעובד או למעסיק? צפה בהכל
  1. ענה   שאלה  :    אני משלם פנסית חובה לעובדים,אני מבקש להשלים ההפרשה לפיצויים בגובה 8.33% שיהיה כפוף לסעיף 14 אבקש נוסח להסכם צפה בהכל
תרגם שלח קישור הדפס
X

.