חיפוש
×

הירשם

השתמש בחשבון הפייסבוק שלך להרשמה מקוצרת

או

צור חשבון חדש בשוונג

משתמש רשום? כניסה!
×

כניסה

היכנס באמצעות חשבון הפייסבוק

או

עדיין לא נרשמת? הירשם!
×

הירשם

השתמש בחשבון הפייסבוק שלך להרשמה מקוצרת

או

כניסה

היכנס באמצעות חשבון הפייסבוק

לעינין

ביקורת אתר   מאת:toto10    
ª
 
שלום לכולם אתר זה ששמו לעינין שהוא אינדקס אתרים ענק !!!!!
כדאי לכם שיהיה את הבית שלכם כי כמעט כל אתח שתחשבו עליו נמצא שם!!!!
אתר מעולה!!!!
כתובת האתר: http://www.lainyan.co.il/
באתר: בחרומשופיח תוברת ת ו ר י י ת טרופס + לכוא האופר הלכלכ תושדח תונכות+ףותיש הקיסומ/םיטרס םיליד הטאידו הנוזת םילבגומ / םיכנ עיקשמל ץוח תושדח םישנא שופיח הנפוא / םישנ עסונל עדימ ויגוסל טרופס שפנה תואירב ריחמ תאוושה תוליכר / תורוקמ תומוקמו תופמ האירק / תונמא םירמיצ ןולמ טנרטניא/ בשחמ בהזה ליג+ח"פוק יקסע ןושומיש האחמ / הקיטילופ םיחנומ+םינולימ תורפס / הריש רייתל םיכירדמ תודעסמ האופר יכירדמ תילכלכ תונותיע לארשיב םינותיע תונומת תועפוה חול עדימל תורוקמ הרותו תודהי תוינוחמיצ שופיח יעונמ ץראב םיסיטרכ תורשכ ירמושל ןויכרא ץראה םלועב םיסקדניא םינוכתמ ימלוע לגוג y ahoo הלכלכ Vivisimo ףזישרוצ ךירדמ םיקסע All the web לייטמל יקס $ עבטמ ירעש Ask Msn יקס םילגמ םימולשת םלוע םיסיטרכ עבטה תושר םורח/ ןוימ ןופלט םישנא שופיח םילולסמ - ל"קק תואירב יזכרמ ל''ט םיקנב 441ןופלט/ םש םיכנל םילויט הנושאר הרזע םיילשוריב לייטל תואירב ינובשחמ ילארשיל יניס תואירבה ''שמ עדימ - יניס תחקרמ יתב שפח רודיב יאופר ןולימ תוקידב סקדניא HOT 077 הדבעמ תואצות הנידמה תוריש יברע / יחרזמ םירקחמ WhoWhereUSA וקורממ םינוכתמ תופורת רגאמ הלוחלו חקורל people-yahoo 90 - הקדה חבטמ יקלטיא peoplesearch רבילוג יניזורג חבטמ האופרו הכלה תועידי ינומוקמ םלועה לכב ןופלט Going יקרוט לכוא הרות יפ"ע האופר תוימוקמ תושדח zoominfo אתסיא תיבלחה הדעה תיטפשמ האופר ריוא גזמ םיבורק שופיח עבטבמי יאקירמא םורד המילשמ האופר ואדיוב תושדח ןיסחוי ןליא TimeOut (En) תיניסה תלוכמה היתפורוטנ ל"הצ ירדענ םיעפומה לכ יתפורוטנ חבטמ היתפואמוה יארשא תורבח האוש יפסינ הליל ייח תוקרי ינוכתמ תיניס האופר1 לאכ הזיו הרטשמה ''דח תויתרבח תותשר םחל תנכה תיניס האופר2 ימואל הזיו להצ רבוד ןבלה ףשה תידוה האופר טרכארשיתרכוסל םינוכתמ סרפסקא ןקירמא םלועב םילטסוה קוניתל ןוכתמ ח"פוק ח"טמב רחסמ רורטו ןיעידומ םינודעומ travelocity לושיב ירפיס ןיעידומ זכרמ םורדב תוביסמ םיקותמ קותמ תועקשה לוהינ רקחמו האופר תויורכה ץראב םייתדל-תוביסוד planetcharters ומש תוגוע היאמ תכרעמ הלכלכ יקזבמ םייתדל-דנליסוד םיבירקב תוליו ןייל ןוא רפוס תועקשה ירינלט תיטפשמ הריקס רגתא תשפוח ישילשה ליגה םיסימ ינובשחמ הקיסומ יקזבמ תשרב וידר םינאוורק ילויט םירקחמ תושדח למג תופוק שרפ- תריקס ץראה תפמ ץראב תונחת תוטכאיו טיש לוז יכה ןכיה בהזה ליג רסנופס ynet יקזבמ emap הפמ World Radio רגלוס ירמאמ םיסנניפ ללכ וטנ -זוינ םישיבכ תפמ םלועב תונחת םיחולשמ רמייהצלא םילעופ ימואל הביבס תוכיא הלאוו וידר 10BIS סיב-ןת הירטאירג החוטב סקנז עדמ תושדח AtlasCT םירדת ןופנופוק תונוש האופר םילשור ןומולס םידרח - תעדל םיליבש ןומיס וידר - םירדת תואירבו טרופס ןואג ןמשיפ םלועב עשפ א"ת תפמ וידרה לגרס TakeAway-ובסיב בלה תואירב דנדיויד לדגימ תונכרצו קוויש תופמ לארשי
יפרגואג סלטאו תד תונחת ןלוגב םירמיצ החולשימ בל תולחמ ןמשיפ רימת םירוחוב םישלוג היזיוולט םיצוביקב חורא הטאידו הנוזת יגולורינ םוקיש humanrights ירוטסיה סטלא ואדיוב Yes רודיש יניסל םיליד הנובנ הנוזת ץבש רחאל עיקשמל עדימ תיברע תונותיע יופימל זכרמה
תופמ תשיכר לקשמ ירמוש תרכס-תרכוס עיקשמל ךירדמ ףשוח רקורד ביבר תותיחנ / תוארמה תוטאיד יגוס םינומרוה םינובשחמ לקש םיתב ימוליצ תוצלמהו תארתא םינוחמיצ םינימטיו תונקת / תורגא תוליכר-בוהצ תויוגיצנ לארשי אפרמ יחמיצ היאר תקידב ןוהה קוש ףגא תויפרגופוט תופמ ימלוע ןועש אפרמו םיחמצ םייניש תאופר םיחנומ ןולימ הצחר יפוח ןוכרד שודיח תינגרואה הניגה הקיטתסאו ןש
םלשומה ךויחה
למג תופוק א"דמ תסירפ לייטמל- תיזחת תוירולק בושיח םיסימה תושר תודוקנ םוקימ
יטוחלא טנרטניא $ עבטמ ירעש תונוזמ סקדניא היגרלא תוריינל תושרה ימוקמ לומ רלוד תיניס הנוזת המטסא ןוהה קוש יוסימ GPS םלאפ תונולמ רותיא םיחנומ ןולימ
ןמצייו ןוכמ פ"ע הקיטורפוריכ ךרע תוריינ קוח תונטנא תסירפ
תויראלולס
םינופלט ל"וח תואירבו טרופס תוינמ םלועב היפצ-TVLink
םניח תורדסב תונידמ תמודיק אירב בלו הנוזת םידלי תאופר םירמאמ תפוסא רותיאל הפמ
תויראלולס תונטנא תופורת/תולחמ ירימ - ןיקלב הידפסדיק עבטמ ירעש 23 היגלטסונ תונידמ םינותנ םירוהל דמופניא םימזי םיעיקשמו טרופסב תוליכר םיירוטסה םיסלטא םירנא''ז תורייתה דרשמ היתש הנושאר הרזע
דלילו קוניתל ב"הרא יוסימ ינפל סבלס םילשורי תופמ תרושקתה לע 3 לנימרט קובקב morningsta ךילע םילכרמ יארקימ סלטא םיריוצמ םיטרס הפועת ילמנ ךירדמ ןיי לע תצק רדיינש עדימ יפד yahoo ואדיוב תושדח לגנמל םיקראפ ןייולב היזבלט subway
תיתחת תבכר יקסיווה ןודעומ תודלומ תויוקל ריחמ תאוושה YahooVideo םלועב תופמ ןיוול םירדת תנכה הריב תיתיב בלח תפיט Reuters-TV
פורסם ב-: 24 דצמבר, 2007   
דרגו את הביקורת : 1 2 3 4 5
תרגם שלח קישור הדפס
X

.